Wróć do artykułów

Interes prawny musi być skonkretyzowany przez akcjonariusza

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
11.08.2011
W wyroku z dnia 18 października 2010r. (sygn. akt I ACa 826/10) Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny potwierdził, że interes prawny nie ma charakteru ogólnego i musi być skonkretyzowany przez powoda w zakresie każdego wytaczanego powództwa. Składając powództwo np. na podstawie art. 189 kpc należy wskazać konkretny interes prawny, czyli wskazać jakich praw lub obowiązków skarżącego bezpośrednio dotyczy rozstrzygnięcie sprawy przez sąd cywilny.

Wyrok z dnia 18 października 2010 r., sygn. akt I ACa 826/10

1. Dla wykazania interesu prawnego w wytoczeniu konkretnego powództwa nie wystarczy  powołać się na swój status akcjonariusza i określone w Kodeksie spółek handlowych uprawnienia korporacyjne w stosunku do spółki akcyjnej, ale należy wskazać na konkretne prawa lub obowiązki (korzyści lub zagrożenia majątkowe), które dotyczą bezpośrednio powoda, np. na czym polega jego korzyść lub strata w zależności od wyniku sprawy.

2. Jeżeli na skutek czynności organów spółki doszło do zdarzeń, powodujących szkodę w jej majątku, która to szkoda z reguły oznacza zarazem obniżenie wartości udziału akcjonariusza w spółce, akcjonariuszowi przysługuje jedynie powództwo z art. 486 § 1 w zw. z art. 483 § 1 k.s.h.

 

Źródło: http://www.krakow.sa.gov.pl/