Wróć do artykułów

Art. 189 k.p.c. może stanowić podstawę prawną ustalenia, że wypowiedzenie umowy było bezskuteczne

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.10.2011
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2011r. (sygn. akt II CSK 568/10) powód może domagać się na podstawie art. 189 k.p.c. ustalenia, że oświadczenie woli strony pozwanej w przedmiocie wypowiedzenia umowy było bezskuteczne prawnie.

Z uwagi na ogólną w swej wymowie tezę zamieszczoną w Biuletynie Sądu Najwyższego, należy jednak zwrócić uwagę, że jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym powództwo z art. 189 k.p.c. może jednak nie zostać uwzględnione przez sąd powszechny w poszczególnych sprawach w sytuacji, gdy powodowi przysługują roszczenia bardziej szczegółowe, takie jak np. roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za okres po wypowiedzeniu umowy.

Poniżej teza z orzeczenia:

Sygn. II CSK 568/10– wyrok z dnia 10 czerwca 2011 r.

Powód może żądać na podstawie art. 189 k.p.c. ustalenia, że oświadczenie woli pozwanego o wypowiedzeniu umowy było bezskuteczne.

Źródło: Biuletyn SN 9/2011