Wróć do artykułów

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za krzywdę doznaną przez członków najbliższej rodziny zmarłego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.02.2013
Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 19 września 2012 r., (sygn. akt I ACa 249/12), zagadnienia prawnego:

„Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 11 lutego 2012 r., zakład ubezpieczeń ponosi wobec najbliższych członków rodziny zmarłego odpowiedzialność´ gwarancyjną˛ za doznana˛ krzywdę˛, na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.?”

podjął uchwałę˛:
Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – w brzmieniu sprzed dnia 11 lutego 2012 r. – nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę˛ osoby, wobec której ubezpieczony ponosiłodpowiedzialność´ na podstawie art. 448 k.c.
(uchwała z dnia 20 grudnia 2012 r., III CZP 93/12)
Źródło: Biuletyn Sądu Cywilnego Izba Cywilna nr 1/2013