Wróć do artykułów

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy (art. 471 kc)

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
25.11.2013
Jak stanowi Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. (sygn. akt III CZP 72/13)

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 k.c.) rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem (art. 120 § 1 k.c.).