Wróć do artykułów

Dopuszczalność nieodpłatnego zakazu konkurencji w umowach o świadczenie usług

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
01.09.2015

Często występującym w praktyce problemem jest kwestia dopuszczalności zastrzeżenia w umowie z podwykonawcą klauzuli zakazującej mu konkurencji po wygaśnięciu tej umowy.

 

Sprawa jest naszym zdaniem wątpliwa i zależnie od przypadku może zostać uznany taki zapis za niedozwolony, jednak Sąd Najwyższy dopuszcza co do zasady zastrzeganie nieodpłatnych klauzul zakazujących konkurencję w umowach cywilnoprawnych.

 

Tak w szczególności Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 5 grudnia 2013r. (sygn. akt: V CSK 30/13):

 

Wprowadzenie w umowie o świadczenie usług (art. 750 k.c.) klauzuli konkurencyjnej bez ekwiwalentu, z zastrzeżeniem kary umownej za jej naruszenie, mimo braku symetrii, mieści się w granicach swobody kontraktowej i nie narusza właściwości tego stosunku prawnego (art. 3531 k.c.).

 

Źródło: Biuletyn Sąd Najwyższego Izba Cywilna nr 7-8