Wróć do artykułów

Ważność decyzji członka zarządu spółki w sytuacji uchylenia skazującego wyroku

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
01.12.2015

Zgodnie z brzmieniem art. 18 § 2 k.s.h. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu, nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej czy likwidatorem. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego utrata uprawnień przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem następuje ex lege, tj. z mocy prawa.
Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku orzeczenia wznowienia postępowania i uchylenia prawomocnego wyroku. Wyrok przestaje istnieć z mocą wsteczną, a sprawa powraca do stanu sprzed wniesienia aktu oskarżenia. Zatem przestaje obowiązywać ustawowy zakaz wprowadzony przez kodeks spółek handlowych w art. 18 § 2.
Taką tezę w przypadku orzeczenia wznowienia postępowania i uchylenia prawomocnego wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 maja 2015 r. (sygn. akt: III CSK 283/14), wskazując, że od momentu wznowienia postępowania i uchylenia wyroku skazującego, nie następują skutki usunięcia ze stanowiska członka zarządu, komisji rewizyjnej czy rady nadzorczej, a czynności podjęte przez osoby zajmujące te stanowiska w czasie istnienia wyroku skazującego, podlegają konwalidacji.

źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CSK%20283-14-1.pdf