Wróć do artykułów

Nowa wysokość odsetek i terminów zapłaty

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
13.01.2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy-kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany to:

1. nowa wysokość odsetek ustawowych i maksymalnych:

a) odsetki ustawowe za opóźniania w transakcjach handlowych (między przedsiębiorcami) = stopa referencyjnej NBP + 8 punktów procentowych.
b) odsetki ustawowe (kapitałowe) = stopa referencyjna NBP + 3,5 punktów procentowych,
c) odsetki ustawowe za opóźnienie = stopa referencyjna NBP + 5,5 punktów procentowych.
d) odsetki maksymalne = dwukrotność odsetek ustawowych
2. jeśli przedsiębiorcy uzgadniają termin na zbadanie zgodności towaru lub usługi z umową, termin taki nie może przekroczyć 30 dni ani być rażąco nieuczciwy w stosunku do wierzyciela
3. termin zapłaty za towar lub usługę nie może być dłuższy niż 60 dni od doręczenia faktury lub rachunku, chyba że strony w umowie wyraźnie ustaliły inaczej i że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe.
4. strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.
5. Przy ocenie rażącej nieuczciwości należy brać pod uwagę rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych, które naruszają zasadę działania w dobrej wierze i zasadę rzetelności oraz właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej.