Wróć do artykułów

Zmiany w kodeksie pracy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
08.02.2016

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która wprowadza kilka istotnych zmian mogących wpłynąć na praktykę działania przedsiębiorców zatrudniających osoby na podstawie umowy o pracę:

1.    Możliwe będzie zawarcie z pracownikiem maksymalnie trzech umów o pracę na czas określony, których łączna długość nie będzie mogła przekraczać 33 miesięcy . Przekroczenie limitu czasowego lub zawarcie czwartej umowy na czas określony traktowane będzie jako zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony.

2.    Wyjątkowo będzie możliwe zawarcie umowy na czas określony na czas dłuższy niż 33 miesiące, ale pracodawca będzie musiał wykazać obiektywne przyczyny takiej formy zatrudnienia i poinformować o tym okręgowego inspektora pracy.

3.   Każdą umowę o pracę zawartą na czas określony będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Obowiązywać będą takie same okresy wypowiedzenia jak przy umowach na czas nieokreślony.

4.    Do umów o pracę na czas określony, które będą obowiązywać w dniu jej wejścia w życie, co do zasady będą miały zastosowanie nowe przepisy.

5.    Usunięto możliwość zawarcia umowy na czas wykonania określonej pracy

6.    Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia bez zgody pracownika, która dotychczas była formalnie wymagana.