Wróć do artykułów

Kary za nieprzestrzeganie ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej na podstawie ustawy prawo energetyczne

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
05.07.2016

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne w sytuacjach wyjątkowych mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
W zakresie przestrzegania stosowania wprowadzonych ograniczeń uprawnienia kontrolne przysługują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wojewodom oraz organom właściwym w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią.
Zgodnie z art. 56 ustawy, ten kto nie stosuje się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii wprowadzonych odpowiednim rozporządzeniem, a także nie stosuje się do zasad i obowiązków w zakresie poleceń operatora systemu przesyłowego podlega karze pieniężnej, która nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Wobec niezastosowania się do ograniczeń jakie wprowadzono w roku 2015 URE zawiadamia odbiorców o wszczęciu wobec nich postępowania administracyjnego w tej sprawie, jednocześnie wzywając odbiorców to ustosunkowania się do wezwania.
Z uwagi na potencjalnie wysokie kary należy przygotować odpowiednie dokumenty wraz z wskazaniem przyczyn przekroczenia ustalonych norm.