Wróć do artykułów

Brak prawa odliczenia od podatku kosztów wypłaty dywidendy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
11.07.2016

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z grudnia 2015 r. rozstrzygnął sporną kwestię dotyczącą możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących koszty związane z obsługą wypłaty dywidendy.

Zdaniem Sądu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko gdy odliczenia dokonuje podatnik VAT, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Biorąc pod uwagę charakter świadczenia jakim jest dywidenda, a więc termin jego wypłaty oraz wysokość zależna od udziału w zyskach akcjonariuszy spółki, bezzasadnym jest twierdzenie, że pozostaje ona w bezpośrednim i ścisłym związku z czynnościami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia.
Wypłata dywidendy nie ma cenotwórczego charakteru zgodnie z twierdzeniem NSA, a stanowisko spółki, że wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz obsługą dywidendy są związane z ogólnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i pozostają w pośrednim związku z realizowaną przez spółkę działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT zostało uznane przez Sąd za bezzasadne.
Zatem wypłata dywidendy nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągnięciu obrotu (dochodu), lecz jest efektem końcowym tej działalności, występującym wraz z zakończeniem roku obrotowego spółki. Wypłata dywidendy jest związana z funkcjonowaniem spółki kapitałowej i występującym po stronie jej akcjonariuszy prawie do udziału w zysku spółki, a nie wprost z działalnością gospodarczą spółki.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C84492CC5