Wróć do artykułów

Udziały w spółce, a majątek wspólny małżonków

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
18.07.2016

Uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Krakowie, orzekając, że : Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

Sąd Okręgowy powziął wątpliwość dotyczącą sytuacji, czy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonki wchodzą w skład ich majątku wspólnego, w sytuacji, gdy objęcie tych udziałów nastąpiło tylko przez dłużnika i tylko on ujawniony jest w Rejestrze Przedsiębiorców jako jej udziałowiec oraz czy w konsekwencji dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji w stosunku do tych udziałów na podstawie tytułu wykonawczego skierowanego wyłącznie przeciwko dłużnikowi, w sytuacji, gdy jego małżonek złożył sprzeciw w trybie art. 9103 k.p.c. w zw. z art. 9231 k.p.c.
Zgodnie ze stanowiskiem SN przedmiotowy problem powinno się rozstrzygać na kanwie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje zarówno składniki majątku wspólnego jak i osobistego małżonków.
Podsumowując, udziały w spółce należą do majątku wspólnego małżonków , jeśli zostały nabyte z tego majątku i takie stanowisko zaprezentował w uchwale Sąd Najwyższy.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=778&ListName=Zagadnienia_prawne