Wróć do artykułów

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
14.11.2016

Nowo wprowadzona do polskiego porządku prawnego dyrektywa 2014/67/UE oraz ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wprowadziła zasady:
1. ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,
3. współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,
4. transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Nowe regulacje dotyczą pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Polski. Poprzez delegowanie należy rozumieć wysyłanie pracowników o kluczowych kompetencjach lub wymaganym potencjale rozwojowym do wykonywania określonych zadań w pewnym okresie czasu poza granicami kraju, w którym pracownik świadczy pracę w danym momencie
Pracodawcy zostali obowiązani do przechowywania dokumentacji dotyczącej delegowania oraz ustanowienia osoby przeznaczonej do kontaktu z właściwymi organami państwa przyjmującego, a także składania oświadczenia właściwemu organowi umożliwiającego przeprowadzenie kontroli sytuacji faktycznej. W okresie 2 lat po zakończeniu pracy przez delegowanego pracownika, pracodawca będzie zobowiązany dostarczyć do PIP na jej wniosek, dokumenty związane
z zatrudnieniem pracownika.
Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa wprowadza też przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności polskiego pracodawcy, u którego zostaną zatrudnieni pracownicy oddelegowani z innego kraju.