Wróć do artykułów

Krajowa Administracja Skarbowa

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.03.2017

Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa regulacja w polskim porządku prawnym.
KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) stanowić będzie wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.
Urzędnicy KAS otrzymają wiele uprawnień, które mają usprawnić kontrole oraz zapewnić urzędnikom dużą uznaniowość w zakresie podejmowania czynności faktycznych w toku kontroli celno-skarbowej.
Od 01 marca 2017 roku KAS nie będzie zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej, a podatnik dowie się o niej w momencie doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia, co skutkować będzie jej rozpoczęciem (art. 62 ust.1 i 2 ustawy o KAS). W ustawowo wskazanych przypadkach uzasadniających niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, będzie ona wszczynana na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. Kontrolerzy będą mieli prawo żądać, w toku prowadzonej kontroli, dostępu do akt, ksiąg i dokumentów także za okres nieobjęty kontrolą.
Kontrola będzie mogła być przeprowadzona w „każdym istotnym dla kontroli miejscu”. Czynności kontrolne mogą być wykonywane w urzędzie celno-skarbowym, w siedzibie kontrolowanego, w miejscu prowadzenia lub przechowywania ksiąg podatkowych oraz w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością, w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia, towary lub dokumenty dotyczące urządzeń, towarów lub czynności podlegających kontroli. Czynności kontrolne mogą być również wykonywane w innych urzędach obsługujących organy KAS.
Nowe przepisy zniosą terytorialność postępowań, co oznacza, że różne urzędy w obrębie jednego województwa mogą prowadzić kontrolę u podatnika. Zgodnie z ustawą kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż 3 miesiące, jednak ustawodawca wprowadził przepis umożliwiający przedłużanie kontroli. O każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie będzie należało zawiadomić pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia.
Podatnik będzie uprawniony do złożenia korekty deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od rozpoczęcia kontroli celno-skarbowej.

Funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej będą uprawnieni do: przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych; przeszukania osób; konwoju i strzeżenia towarów; kontroli przesyłek pocztowych; zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe, jeżeli kontrolowany nie złoży korekty deklaracji albo organ nie uwzględni złożonej korekty deklaracji. Przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe nastąpi z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu, na które nie służy zażalenie.
Z czynności kontrolnych mających istotne znaczenie dla sprawy sporządzać się będzie protokół. Protokół sporządzić powinno się tak, by z jego treści wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności kontrolnych dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
Od 01.03.2017 r. naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził postępowania karnoskarbowe.

Obsługą podatników nadal będą się zajmowały się urzędy skarbowe, których lokalizacje nie ulegną zmianie. Podatnicy będą mogli składać podania i deklaracje podatkowe oraz otrzymywać zaświadczenia i wyjaśnienia w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej, gdyż w tego rodzaju sprawach organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.