Wróć do artykułów

Wynagrodzenie ze bezumowne korzystanie z nieruchomości

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
12.05.2017

W dniu 19 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 84/16, podjął uchwałę następującej treści:
„ Korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobieraniu pożytków cywilnych (art. 224 i 225 k.c.).”
Kwestią kluczową było rozumienie pojęcia „korzystanie” przez samoistnego posiadacza nieruchomości. W rozpatrywanej sprawie korzystanie polegało na oddaniu nieruchomości w najem posiadaczom zależnym. Zasadniczym problemem było jak rozumieć korzystanie oraz jaki jest jego zakres przez posiadacza samoistnego nieruchomości, gdy oddaje tę rzecz najemcy do używania.
Zdaniem Sądu Najwyższego nie ulega wątpliwości, że korzystanie obejmuje używanie rzeczy i pobieranie pożytków. Jednakże samoistny posiadacz, który oddaje nieruchomość sam jej nie używa. W związku z tym zakres korzystania należy rozumieć inaczej, bo korzysta z rzeczy w ten sposób, że oddaje rzecz najemcy. W tej sytuacji korzystanie z nieruchomości przez posiadacza samoistnego, który oddał rzecz do używania najemcy, polega wyłącznie na pobieraniu pożytków cywilnych i tak ograniczony jest zakres tego korzystania.