Wróć do artykułów

Strony postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
14.08.2017

Przymiot strony postępowania administracyjnego w sprawie dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę mają nie tylko osoby, których interes prawny zostaje naruszony planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ale też takie, na których nieruchomości planowane roboty budowlane mogą potencjalnie oddziaływać, nawet, jeżeli oddziaływanie na określoną nieruchomość jest zgodne z prawem.
Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt; II OSK 2347/15 wskazał, że ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę zawiera element potencjalności. Stronami powinny być nie tylko osoby, których prawa zostają naruszone określonym rozwiązaniem projektowym, ale też takie, na których nieruchomości obiekt projektowany może oddziaływać, nawet, jeśli z projektu budowlanego wynika, że spełniono wszelkie wymagania.

Nie można przyznać przymiotu strony postępowania zależnej tylko od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa innych, czy też od naruszenia ich interesu prawnego. Hipotetyczna możliwość spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na nieruchomości sąsiednie, jest wystarczającą przesłanką do uzyskania przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Źródło:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-2347-15/pozwolenie_na_budowe_uzytkowanie_obiektu_lub_jego_czesci_wykonywanie_robot_budowlanych_innych_niz/32a0ace.html