Wróć do artykułów

Najem instytucjonalny

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
02.10.2017

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z lipca 2017 r wprowadziła także zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie nowego rodzaju najmu- najmu instytucjonalnego lokalu. Poniżej prezentujemy podstawowe cechy nowej instytucji.
Zgodnie z art. 19 f, umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, która może być zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, a prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.
Umowa może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony. Art. 661 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym najem zawarty na czas oznaczony po upływie 10 lat zmienia się w najem zawarty na czas nieoznaczony nie będzie stosowany do nowej regulacji.
Do zawartej umowy najmu należy dołączyć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu.
Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu instytucjonalnego, które przysługują właścicielowi w dniu opróżnienia przez najemcę lokalu, a także ewentualnych kosztów egzekucji. Ustanowiona kaucja nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za lokal, obliczonego według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Zawarcie oraz zmiana umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Możliwe jest zawarcie w umowie klauzuli umożliwiającej wynajmującemu podwyższenie czynszu.