Wróć do artykułów

Uchwały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podejmowane poza granicami kraju

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
23.11.2017

Zasadą wyrażoną przez kodeks spółek handlowych jest podejmowanie uchwał na terytorium Polski zgodnie z brzmieniem art. 234 k.s.h. W pewnych przypadkach możliwe jest jednak podjęcie uchwał poza granicami kraju.
Podjęcie uchwały w drodze kurendy oraz głosowanie pisemnego stanowią ułatwienia dla odformalizowanej procedury podejmowania uchwał przez wspólników i umożliwiają tym wspólnikom, którzy przebywają poza granicą Polski podjęcie uchwały bez konieczności udzielania pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu podczas zgromadzenia wspólników lub stawiania się na zgromadzeniu wspólników na terytorium Polski.
Należy wskazać, że umowa spółki może wyłączać możliwość podejmowania uchwał poza zgromadzeniem wspólników. Takie naruszenie przepisów k.s.h. lub postanowień umowy spółki w tym zakresie, mogą być zaskarżone za pomocą powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.