Wróć do artykułów

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.06.2019

W najnowszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą. W tym zakresie wskazano, że rozliczenia oparte powinny być na takich zasadach na jakich rozliczają się przedsiębiorcy, a podmiot współpracujący nie ma obowiązku poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy PIT.
Jak wskazał organ nie ma przeciwwskazań by osoby prowadzące działalność gospdoarczą koordynowały prace innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nadzorowały realizowane przez inne osoby projekty, w tym wdrażanie strategii, sporządzanie raportów czy współpracowały bezpośrednio z kadrą menedżerską zleceniodawcy. Co istotne, wskazano, że w zakresie podporządkowania podmiot wykonujący zlecenie może zostać wezwany do zmiany sposobu wykonania, ale ponosi on odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
Zgodnie z art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Podsumowując, w każdym przypadku ścisłej współpracy stron będących przedsiębiorcami konieczne jest określenie ich uprawnień i obowiązków w sposób wyraźny i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych.

Źródło: https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=554085&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc