Wróć do artykułów

Zmiany w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
20.10.2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów. Oznacza, to że realne staje się wejście w życie zapowiadanych zmian mających usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Uproszczone zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

  1. Cudzoziemiec nie będzie musiał posiadać zapewnionego miejsca zamieszkania i źródła stabilnego i regularnego dochodu, jeśli będzie chciał uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Wymagane będzie jednak otrzymywanie przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależnie od rodzaju stosunku pracy oraz wymiaru czasu pracy.
  2. Wprowadzono nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
  3. Rozszerzono katalog okoliczności, które nie wymagają zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.
  4. Wdrożono rozwiązanie przyspieszające proces uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w sektorach szczególnie ważnych dla krajowej gospodarki.

Pozostałe rozwiązania

W pozostałych zapisach projektu uwzględniono m.in. zmiany dotyczące postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wydłużono bowiem okres dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Zmianami został objęty również proces starania się o wydanie Karty Polaka. Projekt zakłada rozwiązania ułatwiające wnioskowanie o ten dokument.

Uwzględniono także szczególną regulację czasową, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w stosunku do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-cudzoziemcach-oraz-niektorych-innych-ustaw3